Про центр

 

1. Актуальність створення Центру

     Острозька академія – провідний український навчальний заклад, заснований в останній третині XVI і відроджений наприкінці ХХ століття. Історія створення, становлення і розвитку цього культурно-освітнього осередку, та й самого міста, в якому він діяв, нерозривно пов’язана з родом Острозьких і його спадкоємцями – власниками розлогого Острозького князівства. За життя засновника Академії воно становило один з найбільших маєткових комплексів у всій Центрально-Східній Європі і обіймало землі, що нині входять до складу України, Білорусії, Польщі, Литви, Словаччини та Чехії.

У столичному місті цієї «імперії» тривалий час діяв гурток інтелектуалів, що працював над перекладом Біблії,
інших сакральних текстів і творів Отців Церкви. Продукція, яка побачила світ внаслідок цієї багаторічної роботи, і кадри, виховані острозькими інтелектуалами, в майбутньому сприяли оформленню і збереженню українцями своєї ідентичності в багатоетнічній і мультиконфесійній Польсько-Литовській державі.

Діяльність острозького гуртка і біографія його засновника князя Василя-Костянтина Острозького вже більше 200 років приваблює особливий науковий інтерес вчених-гуманітаріїв. Однак навіть у цих популярних темах залишається чимало важливих, проте нез’ясованих або малодосліджених питань. Ще більше їх буде, коли пригадати, що Острозьке князівство існувало значно довше, ніж тривало життя князя Василя-Костянтина. Від моменту створення князівства в XIV столітті і до остаточного розпаду у XVIII-му цими землями володіли десятки осіб, що безпосередньо належали до фамілії, а також їхні нащадки, які були пов’язані з Острозькими кровними узами й носили титул «князів на Острозі». Їхні освітні й економічні ініціативи, меценатство, політична та військова кар’єра, а також широке коло питань, пов’язаних з функціонуванням князівства і його інститутів потребує всебічного ретельного вивчення.

Створення в стінах НаУОА спеціального центру вивчення спадщини князів Острозьких має надзвичайно важливе значення, в першу чергу, для самого університету, оскільки ця ініціатива стимулюватиме дослідження традицій Острозької академії. Окрім суто наукової вартості такі дослідження матимуть і важливу практичну цінність, адже вони сприятимуть зростанню іміджу університету в Україні та закордоном, глибшому пізнанню історії нашого народу і, з рештою, патріотичному вихованню молоді.

 

2. Мета і завдання

Основна мета діяльності Центру полягає у всебічному дослідженні і популяризації історії Острозького князівства XIV-XVIII ст. Завданнями Центру є:

 • здійснення наукових досліджень і оприлюднення їх результатів;

 • пошук, збір і публікація джерел з історії князівства;

 • налагодження зв’язків і співпраця з українськими та закордонними вченими, чиї наукові інтереси перетинаються зі сферою діяльності Центру.

 

3. Форми діяльності

Виходячи з оголошеної мети і завдань, встановлюються такі форми діяльності Центру:

 • розробка і реалізація індивідуальних та колективних дослідницьких проектів;

 • підготовка і проведення регулярних наукових конференцій і круглих столів;

 • видання наукового збірника «Острозька давнина»;

 • створення і підтримка сайту Центру, розміщеного на домені НаУОА;

 • розробка проекту нової редакції Енциклопедії Острозької академії.

 

4. Структура Центру і його взаємодія з партнерами

Центр вивчення спадщини князів Острозьких створюється як автономна структурна одиниця на базі Національного університету «Острозька академія». Запланована співпраця Центру з вченими-гуманітаріями, що працюють в українських і закордонних навчальних закладах і наукових інституціях.

 

5. Форми зв’язку з науковою роботою і навчальним процесом Національного університету «Острозька академія»

Центр реалізовуватиме свої завдання у співпраці з викладачами та аспірантами Факультетів гуманітарних наук (кафедри культурології та філософії, української мови та літератури, релігієзнавства) та міжнародних відносин (кафедри історії).

Тематика досліджень, проваджених Центром, напряму перегукується зі змістом 12 курсів, що читаються в НаУОА:

 1. Кафедра релігієзнавства: Історія релігійної слов’янської філософії; Релігієзнавча думка України.

 2. Кафедра української мови та літератури: Історія української літератури; Історична граматика.

 3. Кафедра культурології та філософії: Острозька академія як явище культури.

 4. Кафедра історії: Історія Острозької академії; Джерела з історії Острога; Історичні постаті нової доби; Історія Православної Церкви в Україні; Українські землі в XVI-XVIII ст.; Проблеми соціально-економічної історії України XVI-XVII ст.; Українське суспільство ранньомодерної доби.

Ще 10 курсів опосередковано пов’язані з тематикою досліджень Центру:

 1. Кафедра культурології та філософії: Краєзнавство; Музеєзнавство та архівна справа; Традиційна культура українців; Історія мізичного мистецтва; Історія української культури; Історія філософії України.

 2. Кафедра історії: Історія України; Історичне краєзнавство; Спеціальні історичні дисципліни; Історична географія.

Використання інтелектуальної продукції Центру викладачами, аспірантами і студентами в науковій роботі та навчальному процесі полегшить його сайт: heritage.oa.edu.ua. На ньому, з дозволу авторів досліджень, розміщуватимуться цифрові версії робіт, присвячених історії Острозької академії і, загалом, Острозького князівства.